Náš tím

Zoznámte sa s našim odborným pedagogickým personálom

[foto: Veronika Bížová]

Veronika Bížová

Som absolventkou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulty humanitných vied, študijného odboru Telesná výchova – geografia. Aby som mohla pracovať s deťmi predškolského veku, doplnila som si vzdelanie pomaturitným kvalifikačným štúdiom v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Učila som na základnej škole, v centre voľného času a v materskej škôlke. Momentálne spoznávam detský svet hlavne prostredníctvom mojej dcéry Katky a syna Maťka. Mojím snom je vybudovať škôlku s príjemnou rodinou atmosférou, ktorá bude deťom poskytovať možnosti pre všestranný rozvoj. Rovnako sa o to bude usilovať aj moja mama.

[foto: Juliana Riesová]

Juliana Riesová

Juliana Riesová je absolventkou Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene, pedagogické vzdelanie si doplnila na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Viac ako 15 rokov pôsobila na strednej škole. Kvalifikáciu si doplnila pomaturitným štúdiom v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Spolu sme absolvovali aj niekoľko kurzov Montessori, zameraných na alternatívnu pedagogiku práce s deťmi.

[foto: Romana Buchtová]

Romana Buchtová

Je absolventkou strednej odbornej školy pedagogickej v Bratislave – odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Všetky poznatky a vedomosti, ktoré nadobudla počas štúdia, uplatnila a zdokonaľovala popri zamestnaní v materskej škole i v školskom klube detí. Niekoľko rokov navštevovala výtvarný krúžok na ZUŠ, kde sa naučila pracovať s rôznymi výtvarnými technikami.

[foto: Mirka Kubovová]

Mirka Kubovová

V škôlke vedie tanečný krúžok. Študovala na Strednej pedagogickej škole v Modre, kde získala odborné vedomosti v oblasti animátora voľného času. Jej špecializácia bola zameraná na pohybovú prípravu a dramatickú činnosť. V roku 2012 úspešne ukončila Magisterské štúdiu a následne si doplnila kvalifikáciu o dvojročné doplnkové pedagogické štúdium, ktoré ukončila v roku 2017 titulom PhDr. prácou zameranou na deti a mládež. Jej odbornosť dopĺňajú aj viaceré absolvované certifikované školenia zamerané na prácu s deťmi. S deťmi pracuje už viac ako 10 rokov a vďaka dvom dcérkam sedem dní v týždni. Skúsenosti s prácou s deťmi nadobudla aj ako animátorka voľnočasových aktivít v rôznych organizáciách. Zároveň pracovala aj ako dobrovoľník s deťmi a má za sebou viacero projektov zameraných na pohybovú prípravu s deťmi.

[foto: Mirka Pavlová]

Mirka Pavlová

V škôlke robí logopedické poradenstvo a deťom predškolského veku kurzy Eľkonin. Mirka má vyštudovanú Pedagogickú fakultu UK v Bratislave, študijný odbor – špeciálna pedagogika, smer – Učiteľstvo pre MVOS (mládež vyžadujúca osobitnú starostlivosť) a štátne záverečné skúšky má z nasledovných špecializácií: logopédia, psychopédia a surdopédia. V profesionálnej oblasti sa teda venuje problematike detských radostí a starostí už dlhé roky. Po 12 ročnej praxi v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Pezinku sa teraz už v súkromnej praxi intenzívne venuje deťom so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami (narušená komunikačná schopnosť, špecifické poruchy učenia, narušená koncentrácia pozornosti). Podporuje deti predškolského i školského veku systematickými špeciálnymi reedukáciami, trénovaním fonematického uvedomovania (podľa Eľkonina, formou kurzu), či poradenstvom v oblasti jednotlivých jazykových rovín zvládnuť svoje školské i domáce trápenia pri nácviku správnej výslovnosti, čítania, písania, počítania a ostatných zručností.

[foto: Jaro Ančic]

Jaro Ančic

Jaro je tréner, ktorý sa spolu so svojím tímom Karpatan venuje pohybovej príprave detí predškolského a školského veku. V našej škôlke sa deti môžu tešiť na spoločné stretnutia pri in-line korčuľovaní na čerstvom vzduchu a takisto pri ľadovom korčuľovaní v novej Aréne v Pezinku. V zime sa Jaro zúčastňuje lyžiarskeho výcviku na Zochovej chate, v lete deťom pripravuje aktívny pohybový týždeň.

[foto: Evička]

Evička

Som absolventkou Trnavskej univerzity v Trnave – odbor učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a etickej výchovy. Skúsenosti s detičkami som nadobudla pri práci v jazykovej škole ako lektorka anglického jazyka, a neskôr v bilingválnej materskej škôlke, kde som pracovala necelé tri roky ako anglická pani učiteľka. Snažím sa deťom prinášať anglický jazyk hravou formou, prostredníctvom obrázkov, príbehov a najmä interaktívnych skupinových hier. Deti sa pri aktivitách učia jazyk prirodzene, nenútene a zároveň si k nemu vytvárajú pozitívny vzťah.

[foto: Veronika Dadajová]

Veronika Dadajová

Veronika Dadajová je absolventkou ŠUPSV v odbore scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba. Svoje skúsenosti z oblasti výtvarného umenia si rokmi uplatnila vedením tvorivých kurzov v MŠ, ZŠ, CVČ pre deti i dospelých. V súčasnosti si svoje odborné kompetencie rozširuje doplňujúcim pomaturitným štúdiom v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Vo svojej pedagogickej činnosti sa snaží u detí rozvíjať fantáziu, vnímavosť, trpezlivosť, manuálne zručnosti a cit pre krásu. Deti vedie ku kultúrnym a estetickým hodnotám. Inšpiráciu pre svoju prácu nachádza nielen v umení, prírode, ale aj v každodennom živote.